Poštovani korisnici,
portal prometnedozvole.gov.ba je razvijen u cilju realizacije obaveza Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine kad su u pitanju objave podataka kojima raspolaže Ministarstvo za oblast cestovnog prijevoza putnika i tereta. Portal je namijenjen prijevoznicima, vozačima, kontrolnim organima, kao i svim drugim subjektima koji traže pouzdane i tačne informacije za oblast međunarodnog i međuentitetskog cestovnog prijevoza putnika i tereta. U Registru se mogu pronaći prijevoznici licencirani od strane Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Dostupni su registri redova vožnji za autobusne linije iz nadležnosti ovog ministarstva, kao i pregledi izdatih dozvola za prijevoz tereta. Na portalu se mogu pronaći važeći sporazumi, propisi, kao i aktuelni obrasci. Sektor za promet Ministarstva će kontinuirano u narednom periodu unapređivati portal. Komentare, prijedloge i sugestije možete dostaviti putem mail adrese transport@mkt.gov.ba.

Odnos vozila Euro 5 i Euro 6

Odnos izvoda iz licence PP i TP

Međunarodni linijski prijevoz - broj linija


Sektor za transport Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine obavlja poslove koji se odnose na pripremanje i izvršavanje propisa u vezi sa uspostavljanjem i funkcionisanjem međunarodnog i međuentitetskog drumskog, željezničkog, vazdušnog, vodnog i cjevovodnog transporta, učestvuje u pripremi i prati provođenje bilateralnih sporazuma sa svim državama sa kojima postoji zajednički interes u bilateralnom prevozu roba i putnika, priprema zaključivanje međunarodnih ugovora i sporazuma iz oblasti međunarodnog transporta, sarađuje sa drugim državama i inostranim institucijama u kojima je Bosna i Hercegovina članica, dogovara kontingente bilateralnih i CEMT dozvola i drugih isprava koji se koriste u međunarodnom transportu, obavlja raspodjelu i distribuciju “CEMT” dozvola domaćim prevoznicima, obavlja poslove izdavanja licenci prevoznicima za međunarodni i međuentitetski prevoz putnika i roba, obavlja usklađivanje međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje i utvrđuje osnovne principe i koordinaciju aktivnosti, učestvuje u radu međunarodnih organizacija iz oblasti transporta (ITF, IMO, OTIF…), vrši koordinaciju na polju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i predlaže donošenje odgovarajućih propisa, predlaže zakonodavni okvir za oblast radnog vremena mobilnih radnika i uređaja za evidentiranje u drumskom transportu.

Inspektorat Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u skladu sa odredbama Zakona o upravi, obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, Zakona o radnom vremenu i obaveznim odmorima mobilnih radnika i Zakona o elektronskom, pravnom i poslovnom prometu, i to: inspekcijska kontrola, izdavanje prekršajnih naloga i izricanje upravnih mjera na osnovu pomenutih zakona i njihovih podzakonskih akata, preduzimanje mjera za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka utvrđenih inspekcijskim nadzorom, koordinacija rada sa drugim nadležnim organima i međunarodnim tijelima koja obavljaju inspekcijski i stručni nadzor nad cestovnim prijevozom, pokretanje prekršajnih postupaka i zastupanje Ministarstva pred sudovima u Bosni i Hercegovini u postupcima odlučivanja po izdatim prekršajnim nalozima, iniciranje izmjena i dopuna zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada i drugih zakonskih i podzakonskih akata za koje je Ministarstvo ovlašteno.

Statistika portala
Broj licenci: 3282
Broj licenci TP: 2825
Broj licenci PL: 409

Broj izvoda licenci: 16454
Broj izvoda licenci TP: 14243
Broj izvoda licenci LP: 2169

Broj međunarodnih linija: 1147
Broj međuentitetskih linija: 208

Broj vozila: 31265
Broj upravitelja prijevoza: 5024
Broj vozača: 24686
Broj kvalifikacijskih kartica vozača: 8426